Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng – Thông báo mất ấn chỉ

03:37' CH - Thứ sáu, 23/04/2021

Kính gửi:
- Quý Khách hàng.
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo Hiểm PVI Bắc Sông Hồng đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên ) với số seri cụ thể như sau:

1. Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy năm 2020: 442 liên
2584821,22,23,24,25,2589055,2595258,59,60,2938996,97,98,99,9000,2999091,92,93,94,95,2999186,87,88,89

,90,29781041,42,43,44,45,289528,290846,47,48,49,50,292100,2103066,67,68,6970,2106636,37,38,39,40,2110901

,02,03,04,05,06,07,08,09,10,2111075,85,2111406,07,08,09,10,11,12,13,14,15,2120246,47,48,49,50,51,52,53,54,55

,2120276,77,78,79,80,2585796,97,98,99,800,2593073,2939297,98,99,300,930,29785366,67,68,69,70,29791516

,17,18,19,20,29792396,97,98,99,400,287961,62,63,64,65,288168,288721,22,23,24,25,2116986,87,88,89,90,91,92

,93,94,95,96,97,98,99,7000,2586616,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,2592104,05,2940691,92,93,94,95

,29788066,67,68,69,70,29790856,57,58,59,60,61,62,63,64,65,29799046,47,48,49,50,51,52,53,54,55,76,77,78,79

,80,81,82,83,84,85,293312,60,293661,62,63,64,65,293740,293920,29503,296526,27,28,29,30,299492,2100081

,2100551,2107901,02,03,04,05,2108450,2109767,2110173,2110216,18,19,2110296,97,98,99,300,2583406,07

,08,09,10,2589886,87,88,89,80,2596086,87.88,89,90,2940526,27,28,29,30,41,42,43,44,45,2999861,62,63,64,65

,21055211,12,13,14,15,86,87,88,89,90,21055531,32,33,36,37,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57

,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,21056081,82,83,84,85,21056246,47,48,49,50,29782599,29783009,10

,29791223,91,29791336,37,38,39,40,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,29796154,29798169,29799401,02,03,04,05

,06,07,08,09,10,295266,67,68,69,702953263,2584626,27,28,29,30,2591102,2592315,54,81,93,99,2592454,76

,2592580,79,91,93,94,95,2592718,19,93,2592802,42,41,74,2594916,71,2598396,97,98,99,400,2939091,92,93

,94,95,21000193,21000211,12,13,14,15,46,47,48,49,50,21000376,77,78,79,80,91,92,93,94,95,29782661,62,63

,64,65,29782721,22,23,24,25,29782811,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.

2. Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe Ô Tô năm 2020: 04 liên: 954721,2278286,2325966,2482720

3. Giấy chứng nhận Bảo hiểm Hộ sử dụng điện năm 2020: 24 liên: 2204331-2204340, 229781,229813,229936,2212790,2204851-2204860

Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng xin thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm năm 2020 có số seri trên không còn giá trị sử dụng với mọi mục đích kể từ ngày 01/01/2021 Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng:

Địa chỉ: Tầng 2,3,4 tòa nhà số 306 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0222 3619855 hoặc 0974171638
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .