Bảo hiểm PVI Quảng Ninh – Thông báo mất ấn chỉ

08:53' SA - Thứ bảy, 13/03/2021
Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Quảng Ninh đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau:

Do sơ suất, cán bộ của Công ty chúng tôi đã làm mất 123 Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy và 07 Giấy chứng nhận Bảo hiểm Ô tô năm 2020 cụ thể như sau:
- Ấn chỉ Xe máy (123 ấn chỉ): 55531; 55532; 55533; 55534; 55535; 55536; 55537; 55538; 55539; 55540; 883536; 883537; 883538; 883539; 883540; 883467; 1095876; 1095877; 1095878; 1095879; 1095880; 1095956; 1095957; 1095958; 1095959; 1095960; 930036; 930037; 930038; 930039; 930040; 930041; 930042; 930043; 930044; 930045; 930046; 930047; 930048; 930049; 930050; 1096456; 1096457; 1096458; 1096459; 1096460; 1095597; 1095598; 1095599; 1095600; 1095624; 1095625; 1096671; 1096672; 1096673; 1096674; 1096675; 1096676; 1096677; 1096678; 1096679; 1096680; 1096681; 1096682; 1096683; 1096684; 1096685; 1095751; 1095752; 1095753; 1095754; 1095755; 1096311; 1096911; 1096912; 1096913; 1096914; 1096915; 53511; 53512; 53513; 53767; 54014; 882469; 882470; 882998; 930374; 930375; 930447; 930448; 930449; 930450; 883845; 929211; 929212; 929213; 929214; 929215; 929216; 929217; 929218; 929219; 929220; 929221; 929222; 929223; 929224; 929225; 929696; 929697; 929698; 929699; 929700; 884026; 884027; 884028; 884029; 884030; 930781; 930782; 930783; 930784; 930785.
- Ấn chỉ Ô tô (07 ấn chỉ): 273948; 275876; 275877; 275878; 275879; 275880; 45522.

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Quảng Ninh:

Địa chỉ: Tầng 1 - 2 Tòa nhà số 28 Hải Phượng, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3622028

Số lượt truy cập: .