Bảo Hiểm PVI Bắc Sông Hồng - Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo Hiểm PVI Bắc Sông Hồng đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2019 và ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên ) với số seri cụ thể như sau:

Bảo hiểm PVI Bến Thành - Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Bến Thành đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2019 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Thăng Long - Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Thăng Long đã thất lạc ấn chỉ Ô tô, Xe máy, Hộ sử dụng điện năm 2019 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với các số seri sau:

Số lượt truy cập: .