Bảo hiểm PVI Thống Nhất – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Thống Nhất đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Thăng Long – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Thăng Long đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Âu Lạc – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Âu Lạc đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Vũng Tàu – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Vũng Tàu đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Thanh Hóa – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Thanh Hóa đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Số lượt truy cập: .