Bảo hiểm PVI Thăng Long – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Thăng Long đã làm thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy năm 2021 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Gia Định – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Gia Định đã làm thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy năm 2021 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Thay đổi địa điểm trụ sở và đổi tên Đơn vị thành viên

Căn cứ vào Đơn đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở và tên ĐVTV ngày 24/12/2021 của Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Bộ Tài chính đã có công văn chấp thuận số 777/BTC-QLBH ngày 24/1/2022 như sau:

Bảo hiểm PVI thành phố Hồ Chí Minh – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI TP. Hồ Chí Minh đã làm thất lạc ấn chỉ xe máy năm 2021 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Hà Thành – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Hà Thành đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2021 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Số lượt truy cập: .